Business

Man Magan Nepali Song Lyrics – Deepak Bajracharya

Man Magan Nepali Song Lyrics – Deepak Bajracharya

कल्ले देला धन मलाई कल्ले देला धन
कल्ले देला मन मलाई कल्ले देला मन
कल्ले देला भन मलाई कल्ले देला भन
कल्ले देला घन्चकर लाई माया र जतन
हे आफै हे आफै हे आफै आफै आफै आफै
आफै मनमगन म त आफै मन मगन
मलाई केलाई चाईयो धन म त आफै मनमगन
हे …… छैन लोभ सुन चाँदि आफू त पर्यो बाराऐमासे
खाली भए नि हाँदि
कल्ले देला घर मलाई कल्ले देला घर
कल्ले देल भर मलाई कल्ले देल भर
कल्ले देला म जस्तोलाई माया र कदर
हे आफै …
हे …… पाखो लागे बैरी सारा मैलाई त सबै आफ्नै लागे आफ्नै न हो नौ डाँडा
कल्ले देला धन मलाई कल्ले देला भन कल्ले देला मन मलाई कल्ले देल भन
कल्ले देला घन्चकर लाई माया र जतन
हे आफै हे आफै हे आफै आफै आफै आफै
आफै मन मगन म त आफै मन मगन ………
Man Magan Nepali Song Lyrics – Deepak Bajracharya

Show More

Related Articles

Back to top button